คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พิมพ์ครั้งที่ 1 : กันยายน 2566 จำนวน : 1,800 เล่ม จัดทำโดย กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม
มีหัวข้อดังต่อไปนี้

การแบ่งงวดงานและการกำหนดระยะเวลาในการก่อสร้าง
การตรวจสอบสัญญาจ้างและพื้นที่ก่อสร้างเบื้องต้น
การจัดทำแผนงานก่อสร้างและการขออนุมัติ
การควบคุมงานและการดำเนินการระหว่างการก่อสร้าง
การตรวจรับพัสดุและการแก้ไขสัญญา
การดำเนินการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ