โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบฟอร์มยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.๑) ด้วยระบบออนไลน์”
ด้วย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบฟอร์มยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.๑) ด้วยระบบออนไลน์”ทั้งนี้ จัดดำเนินการฝึกอบรม   ดังนี้

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๗  โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา
รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑  สิงหาคม ๒๕๖๗  โรงแรมเลยพาเลซ จ.เลย
รุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘  สิงหาคม ๒๕๖๗  โรงแรมหัวหินแกรนด์  จ.ประจวบคีรีขันธ์
รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๖ - ๘  กันยายน ๒๕๖๗  โรงเเรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยา จ.ชลบุรี
รุ่นที่ ๘ ระหว่างวันที่  ๑๓ – ๑๕  กันยายน ๒๕๖๗  โรงแรมสองพันบุรี จ.สุพรรณบุรี
  ในการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านดิจิทัล มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นต้น ดังนั้น ใคร่ขอเรียนเชิญนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการ วิศวกรโยธา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ที่หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาว่าเหมาะสมเข้าร่วมโครงการอบรมในครั้งนี้ ค่าลงทะเบียนท่านละ ๔,๕๐๐ บาท (สี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)  ให้เบิกจากต้นสังกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปภาณัช กวาวสนั่น โทรศัพท์ ๐๙๔-๕๖๒-๕๔๔๑
คุณอภิชญา  จำรูญศิริ โทรศัพท์ ๐๙๓-๙๑๖-๔๕๙๒