# Application

? สมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ????

? “การสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) โปรแกรมประยุกต์ เพื่อควบคุม กำกับดูแล สร้างทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง”

? รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2567 โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

 

?เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) โปรแกรมประยุกต์ เพื่อควบคุม กำกับดูแล สร้างทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง”หลักสูตรนี้ขึ้นมา✨?

? หนังสือกำหนดการ

? สมัครได้ที่ https://bit.ly/3QvBwxP

? สอบถามเพิ่มเติม https://bit.ly/3QRks6K

คุณนก โทรศัพท์ 094-562-5441 หรือ คุณติว โทรศัพท์ 093-916-4592