# Application
 🔈 สมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 👇👇👇👇
🚩  “การสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) โปรแกรมประยุกต์ เพื่อควบคุม กำกับดูแล สร้างทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง”


🏨 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2566  โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี
      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2566  โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี
      รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-26  พฤศจิกายน 2566 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
      รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่  1-3 ธันวาคม 2566 โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่
      รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่  8-10 ธันวาคม 2566 โรงแรม บี.พี.แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่  จ.สงขลา


 🎯เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างแอพพลิเคชั่น (Application) โปรแกรมประยุกต์ เพื่อควบคุม กำกับดูแล สร้างทะเบียนคุมวัสดุครุภัณฑ์ จากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง”หลักสูตรนี้ขึ้นมา✨💡
📄 หนังสือกำหนดการ https://bit.ly/46cJmD0
🔑 สมัครได้ที่  https://bit.ly/44OtgOD
📱 สอบถามเพิ่มเติม 
คุณนก โทรศัพท์ 094-562-5441 หรือ คุณติว โทรศัพท์ 062-372-6840