กฎกระทรวงใหม่ๆ ออกมาจะใช้บังคับเร็วๆ นี้หลายฉบับ เตรียมตัวพร้อมกันหรือยังครับ  ???

? สมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย  ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมหลักสูตร???

?  “ทำอย่างไร เมื่อต้องบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ และระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม และกฎกระทรวงอื่นซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522”

อ.อนวัช บูรพาชน วิทยากรบรรยาย เหมือนเดิม

? รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19-21  มกราคม 2567  โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครราชสีมา

     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง

     รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567  โรงแรมวังคำ จังหวัดเชียงราย

?เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเกี่ยวข้องกับการพิจารณา การใช้ดุลพินิจตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  และกฎกระทรวงอื่น ใหม่ๆ ที่จะเริ่มบังคับใช้เร็วๆ นี้

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ ทำอย่างไร เมื่อต้องบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะ และระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม และกฎกระทรวงอื่นซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522” หลักสูตรนี้ขึ้นมา✨?
? หนังสือกำหนดการ https://bit.ly/3QQLXO9

? สมัครได้ที่  https://bit.ly/40rC7oT

? สอบถามเพิ่มเติม

คุณนก โทรศัพท์ 094-562-5441 หรือ คุณติว โทรศัพท์ 093-916-4592