# การสร้างแบบฟอร์มยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
🔈 สมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร 👇👇👇👇
🚩  “การสร้างแบบฟอร์มยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.1) ด้วยระบบออนไลน์”


🏨   รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่  17-19 พฤษภาคม 2567  โรงแรมญันนะตีย์ หาดใหญ่  จ.สงขลา
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  24-26 พฤษภาคม 2567  โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
🎯เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านดิจิทัล มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างแบบฟอร์มยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.1) ด้วยระบบออนไลน์” หลักสูตรนี้ขึ้นมา✨?
📄 หนังสือกำหนดการ https://bit.ly/3xnYkts
🔑 สมัครได้ที่  https://bit.ly/3PCF4i2
📱 สอบถามเพิ่มเติม 
คุณนก โทรศัพท์ 094-562-5441 หรือ คุณติว โทรศัพท์ 093-916-4592