# เรื่องนี้ที่ต้องรู้กับการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง 
🔈 สมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

 👇👇👇👇

🚩  “เรื่องนี้ที่ต้องรู้กับการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่ง บทกำหนดโทษ  และการปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539”

🏨     รุ่นที่ (1) ผ่านไปแล้ว…(x)

      รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  10-12 พฤษภาคม 2567 โรงแรมประจักษ์ตรา จ.อุดรธานี

     รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่  7-9  มิถุนายน 2567 โรงแรมน้ำทองน่าน  จ.น่าน

     รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่  21-23 มิถุนายน 2567  โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จ.นครพนม

     รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่  5-7 กรกฎาคม 2567  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

 🎯เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องกับการพิจารณา การใช้ดุลพินิจตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบและเข้าใจอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุญาต การพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง การดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมเรื่องนี้ที่ต้องรู้กับการพิจารณาออกคำสั่งทางปกครอง การอุทธรณ์คำสั่ง บทกำหนดโทษ  และการปรับเป็นพินัย ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 หลักสูตรนี้ขึ้นมา✨💡

📄 หนังสือกำหนดการ https://bit.ly/3PBQId5

🔑 สมัครได้ที่  https://bit.ly/3PjybSR

📱 สอบถามเพิ่มเติม 
คุณนก โทรศัพท์ 094-562-5441 หรือ คุณติว โทรศัพท์ 093-916-4592