ทะเบียนเลขที่ 1/2561 ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมาคม ใบสำคัญฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่านายทะเบียนสมาคมประจำจังหวัดนครปฐม ได้รับจดทะเบียน สมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย