อบรมหลักสูตร
"แนวทางปฏิบัติและเอกสารที่ใช้ตั้งแต่ขั้นตอน จัดทำTOR ราคากลางทำสัญญา บริหารสัญญา ควบคุมงาน ตรวจรับพัสดุ ให้เชื่อมโยงถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการสำหรับช่าง พัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ"
รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2567 โปรแกรมรวมตัวอย่าง โรงแรมฌ้นนะตีย์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2567 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี
รุ่นที่ 9 ระหว่างวู้นที่ 7-9 มิถุนายน 2567 โรงแรมน้ำทองน่าน จ.น่าน
รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2567 โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิ่ว จ.นครพนม 
รุ่นที่ 11 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานครสถาปัตย์สนาหมส่งนสมสานนี้ องถิ่นไทย

นายประพนธ์ เฟื่องฟู
วิทยากร จากสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย

หนังสือกำหนดการ https://bit.ly/4ci9z6I
คุณนก โทรศัพท์ : 094-562-5441
คุณติว โทรศัพท์ : 093-916-4592