ไฟล์เอกเซล รายการคำนวณค่า แฟคเตอร์ เอฟ
กรณีค่างานไม่ได้อยู่ในช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด
ปรับตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 499
ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ.2566
เครดิต : เทพมารหลินสวิน