Search

❄️ไปรับลมหนาวที่น่านกันดีกว่า❄️

💥📍สมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทยร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร

👉🏻“เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และกฎกระทรวงตามกฏหมายควบคุมอาคารซึ่งมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมที่มีผลบังคับใช้แล้ว และที่ใกล้มีผลใช้บังคับออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ “

🍃วันที่ 14-16 มกราคม 2565
ณ โรงแรมเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

☑️ท่านจะได้รับความรู้แน่นๆกับวิทยากรมากความสามารถ ตอบทุกข้อปัญหา โดยเฉพาะกฎกระทรวงที่ออกใหม่ในปี64 #โอกาสแบบนี้พลาดได้ไง

💵 ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท

📄หนังสือกำหนดการ https://drive.google.com/file/d/1IYa-dgGM2dSODuDPenu84_NiinrkTh5h/view?usp=sharing

🔑 ส่งใบสมัครของท่านมาทางไลน์ https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=siv2442d

📱 สอบถามเพิ่มเติม คุณปภาณัช 094-562-5441 หรือ คุณคิว 083-824-2884 ,คุณเมย์ 086-559-0662

 

แผนที่แสดงสถานที่อบรม >>> https://goo.gl/maps/5MmCLcEJDnVYDuo36