Search

📣 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“การจัดทำเอกสารในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องกับคู่มีอการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่การขออนุมัติดำเนินการจนถึงการตรวจรับพัสดุ และการคำนวณค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)”

🏢 รุ่นที่ 1 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมพันล้าน บูติด รีสอร์ท จ. หนองคาย
🏢 รุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พาลซ่า จ. ประจวบคีรีขันธ์
🏢 รุ่นที่ 3 วันที่ 4-6 พฤศจิกายน 64 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
🏢 รุ่นที่ 4 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ จ. พิษณุโลก

🎯 กลุ่มเป้าหมาย
1.นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.เลขานุการนายก/ที่ปรึกษานายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7.ข้าราชการหรือบุคคลที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นสมควรให้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้

💵 ค่าลงทะเบียน 3,900 บาท (จำนวน 3 วัน 2 คืน)

📄 หนังสือกำหนดการ https://bit.ly/3nH2J3I

🔑 สมัครได้ที่ https://bit.ly/3lphyFF

📱 สอบถามเพิ่มเติม คุณ สุดาวรรณ์ 082-696-9986