Search

รวมประกาศราคากลาง

รวมเอาไว้ให้ครับ สำหรับประกาศคณะกรรมการราคากลางฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคางานก่อสร้าง ฉบับที่ ๑ - ๔ ดังนี้
 
๑) ฉบับที่ ๑ หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดฯ เป็นประกาศฉบับแรกที่ใช้บังคับพร้อมสาระสำคัญ และอย่าลืมหลักเกณฑ์ ๔ ฉบับที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ด้วยครับ
๒) ฉบับที่ ๒ กำหนดสูตรงาน Para Soil Cement แบบคิดค่าติดตั้งเครื่องผสม (Mix In Plant)
๓) ฉบับที่ ๓ แก้ไขข้อกำหนดราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง ข้อ ๙ ในเล่มแรกแนวทางและวิธีปฏิบัติ
๔) ฉบับที่ ๔ กำหนดสูตรงาน Para Soil Cement แบบผสมในที่ (Mix In Place)

ดาวน์โหลดประกาศฯ

 
**ข้อมูล ณ วันที่ ๘ ม.ค. ๖๓
**ยังมีหนังสือเวียน และประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกนะครับ เข้าไปดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ e-GP
#ฝ่ายวิชาการสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย