Search

มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น 2562

เป็นข้อกำหนดในงานก่อสร้างถนนของท้องถิ่น 

>>ประกาศมาตรฐาน
https://drive.google.com/open…

>>มาตรฐานงานทั้งหมด
https://drive.google.com/open…

#ฝ่ายวิชาการสมาคมส่งเสริมช่างท้องถิ่นไทย